Política de Transparència

La COORDINADORA SINERGIA SOCIAL, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.

- Denominació
- Dades de contacte
- Estatuts, reglaments interns i legislació que regula la Coordinadora
- Funcions i tasques de la Coordinadora
- Organigrama
- Perfil, trajectòria professional i contacte dels responsables de la Junta Directiva
- Pla Estratègic
- Activitats
- Memòries d'activitats i responsabilitat social

A les fundacions de la COORDINADORA SINERGIA SOCIAL, s'aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat perl Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, els comptes del 2018 són auditats per Audiaxis auditores SLP.

CATEGORIA PROFESSIONAL DE LA PLANTILLA

COMUNICACIÓ AMB LA PLANTILLA

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

- Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
- Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
- Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
- Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.

 POLÍTICA DE QUALITAT

La COORDINADORA SINERGIA SOCIAL compta des de l’any 2015 amb el certificat de gestió de la qualitat d’acord amb els paràmetres de la norma ISO 9001:2008, amb el número EC 2647/06 per Applus.

 Consultar la Política de Qualitat