Econòmics, financers i administratius

 

L’àrea econòmica de Sinergia Social assessora a les entitats membres amb l’objectiu d’administrar amb màxima eficiència els recursos i patrimoni de les organitzacions, així com, cercar fonts de finançament amb la finalitat que els programes i recursos adherits a la coordinadora ofereixin la màxima qualitat d’atenció a les persones usuàries.

La coordinadora complementa aquests serveis a les entitats amb el suport en les diferents tasques administratives d’obligat compliment amb els organismes públics.

 • Suport i assessorament econòmic i financer als projectes tècnics i d’economia social
 • Gestió d’obligacions administratives convocatòries públiques, subvencions…
 • Plataforma informatitzada integral de facturació, proveïdors i clients
 • Gestió de factures i proveïdors
 • Tasques de facturació
 • Realització de comptes de resultats i balanç de situació anuals d’entitats i centres
 • Legalització i presentació de llibres i comptes anuals
 • Control de despeses i anàlisi econòmic
 • Negociació i contractació amb entitats financeres
 • Assessorament i gestió de donacions a les organitzacions membres
 • Assessorament normativa fiscal  
 • Gestió d’obligacions fiscals (Taxes, IVA, IBI...)
 • Gestió de donacions d’empreses i particulars
 • Suport i gestió a auditories Externes