Presentació

La Coordinadora d’Entitats per l’interès general Sinergia Social es constitueix l’any 1996, per donar un suport professional a l’Associació Estrep entitat centrada en l’àmbit de les drogodependències.

Posteriorment, l’any 2009 en assemblea es modifiquen els estatuts i els objectius de l’Associació Coordinadora Social per entre d’altres objectius fundacionals coordinar, integrar i interconnectar els elements tècnics dels serveis assistencials, cívics i comunitaris amb la resta d’elements organitzacionals per tal d’assolir un nivell òptim en la gestió, organització, finançament i administració de tots els recursos necessaris per optimitzar cada projecte d’interès general.

La Coordinadora Sinergia Social agrupa i gestiona de forma integral fundacions territorials d’atenció a les persones i serveis socials, fundacions sectorials especialitzades en formació i educació per la inserció social i l'ocupació, i també projectes empresarials amb capacitat de generar ocupació per col·lectius amb especial dificultat d’accés al treball.

 Més oportunitats

L’objectiu estratègic de Sinergia Social és la generació de més i millors oportunitats per les entitats agrupades a la coordinadora.

Atenció:

  • A la dependència per millorar l'autonomia
  • A la infància i a l'adolescència
  • A les persones adultes en risc social

Formació : 

  • Formació per l'ocupació
  • Acompanyament i suport a la inserció laboral
  • Suport a l'escolarització d'adolescents amb necessitats educatives especials

Ocupació:

  • Creació de plans d'empresa amb capacitat de generar ocupació
  • Creació d'ocupació de proximitat al territori
  • Inversió en nous serveis que aportin ocupació sostenible