Polítiques transversals

Pla mediambiental

A l'Associació coordinadora Sinergia social existeix un compromís ferm amb la sostenibilitat ambiental. Per això implantem les polítiques mediambientals establertes en el Pla de sostenibilitat de la Coordinadora Sinergia Social, les quals se sustenten en els principis de les 4 R; reduir, reutilitzar, reciclar i reparar. I s'adapta a cada context d'activitat de l'organització; des de la gestió d'oficines verdes, a la sostenibilitat a la llar en serveis residencial i a la dimensió educativa en els serveis d'atenció formació i ocupació.

El pla mediambiental s'avalua trimestralment i es revisa anualment per la comissió mediambiental de l'entitat. Entre les activitats què s'implanten, destaquem les actuacions participatives que a més a més de contribuir a la cura del medi ambient, incideixen directament en la conscienciació i sensibilització de les persones.

Política d'igualtat d'oportunitats

Des dels valors i principis que defineixen la identitat de l'Associació Coordinadora Sinergia Social la igualtat d'oportunitats entre les persones n'és un eix vertebrador. Per això des del 2015 disposem del Pla d'Igualtat de l'entitat que inclou entre d'altres, les mesures i protocols pels quals ha de vetllar l'entitat per ser part activa en garantir aquesta igualtat tant dins com fora de les seves activitats.
 

El pla d'igualtat és seguit i revisat per la comissió d'igualtat de l'entitat, avaluat anualment i revisat bianualment.

Política de Qualitat

L'Associació Coordinadora Sinergia Social compta des de l’any 2015 amb el certificat de gestió de la qualitat d’acord amb els paràmetres de la norma ISO 9001:2008, amb el número EC 2647/06 per Applus. Aquesta acreditació ofereix un model de gestió determinat; basat principalment en el cercle de la millora contínua, la gestió per processos i l'avaluació continua. Però sobretot és l'eina que permet a l'Associació i els serveis que la componen disposar d'un segell de qualitat.

La gestió de la qualitat és implantada i avaluada pel comitè de qualitat, que realitza un seguiment mensual dels processos, així com les auditories periòdiques de qualitat i l'avaluació anual, que es recull entre d'altres, a la memòria d'activitat de cada servei.

 

 Consultar la Política de Qualitat